جزوه+سوالات+پاسخ ها تمرین ها+توضیح درس

وبلاگی باحال برای پیشرفت تحصیلی بچه های دبیرستان البرز

نمونه سوالات کتاب مطالعات اجتماعی فصل 1،2،3،4،5

فصل اول(شکل گیری زندگی اجتماعی)
درس 1
1- دوره ی نوجواني از نظر نيازهاي اجتماعي با دوره كودكي مقايسه كنيد.پرسش فصل
2- مهمترین اندیشه هایی که در دوره ی نوجوانی به سراغ نوجوان می آید کدام است؟ دو مورد
3- چرا شناخت محيط اجتماعي توسط نوجوانان ضرورت و اهمیت دارد.
4- نتایج شناخت نادرست محیط اجتماعی را توضیح دهید.پ ف
5- چه ارتباطی بین شناخت صحیح محیط اجتماعی و آینده جوان و نوجوان وجود دارد؟
6- انواع شناخت‌ جامعه را نام ببريد
7- شناخت حاصل از زندگي چیست و چگونه به دست مي‌آيد.
8- شناخت حاصل از زندگی چگونه افزایش می یابد؟
9- شناخت علمي جامعه چگونه به دست می آید؟پ ف
10- با ذکر چند مثال شناخت علمی را با شناخت غیر علمی مقایسه کنید.پ ف
11- علت خود کشی را از دیدگاه عالم اجتماعی شرح دهید
12- چه ارتباطی بین شناخت علمی و شناخت حاصل از زندگی وجود دارد؟
درس 2
13- فلاسفه علت اجتماعي زيستن انسان را چه مي ‌دانند.
14- علل گرایش انسان به زندگی گروهی چیست؟ پ ف
15- نظر عالم اجتماعي و فلاسفه در مورد علت اجتماعي زيستن انسان را مقایسه کنید.
16- تعامل یا کنش متقابل اجتماعي را با ذكرچند مثال توضیح دهید. پ ف
17- ما چگونه شكل مي‌گيرد.
18- (ما) ی سطحی و (ما) ی عمیق را با ذكر مثال مقایسه كنيد.
19- گروه را با توجه به ویژگی های اصلی آن تعريف كنيد.پ ف
درس 3
20- مفهوم الگوی عمل ( هنجار) چیست؟پ ف
21- سه نمونه الگوی عمل یا هنجار در گروه دوستی نام ببرید.
22 – دو الگوی عمل یا هنجار در یک تیم فوتبال نام ببرید.
23- ارزش را با ذکر مثال توضیح دهید. پ ف
24- يك ايراني با توجه به قبول استقلال و عزت به عنوان ارزش ، چه هنجارهايي را باید بپذیرد؟
درس 4
25- آیا یک فرد می تواند همزمان عضو چند گروه باشد؟ مثال بزنید
26- بین ارزشها و الگوهای عمل(هنجارها) گروه های مختلف چه ارتباطی وجود دارد؟مثال بزنید
27- نمونه هایی از تضادها و تعارض های گروهی در یک جامعه را نام ببرید.
28- نمونه ای از تعارضهای گروهی زیان آور و نمونه ای از تعارض های گروهی مفید برای جامعه را با ذکر دلیل بنویسید
29- گروه ملت را تعريف كرده و خصوصيات آنرا مشخص كنيد.
30- گروه‌هاي مختلف در چه شرايطي جامعه را به نابساماني دچار مي‌كنند. پ ف
31- ارزش‌ها ی گروه هایی را نام ببريد كه با ارزش‌های گروه ملت مغاير باشند.
32- گروه هایی که عمل آنها با زیر پا گذاشتن الگوهای عمل پذیرفته شده در جامعه است را نام ببرید.
33- گروه ملت با گروه های مخالف الگوهای عمل و ارزش ها چگونه مقابله می کند؟
34- حد هماهنگی و تعارض را در جامعه کدام گروه مشخص می کند؟
35- به نظر شما گروه ملت حد هماهنگی و تعارض را چگونه مشخص می کند؟
درس 5
36- تاثيرات گروه بر فرد را نام ببريد.
37- در مورد مفهوم خودآگاهی چه می دانید ؟ توضیح دهید
38- پاسخ عالم اجتماعی به سوال (انسان چگونه از صفات خود آگاه می شود) چیست؟
39- هر فردی خود را در آیینه دیگران می بیند و می شناسد را با مثال توضیح دهید
40- تایید توانایی ها و استعدادهای فرد توسط دیگران چه تاثیری بر شخصیت او دارد؟مثال بزنید.پ ف
41- منظور از جهت گیری گروهی را با مثال شرح دهید .
42- عضويت درگروه دركدام دوره زندگي اهميت بيشتري دارد؟
43- چرا عضویت در گروه در دوره نوجوانی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ پ ف
درس 6
44- گروه ها در ارتباط خویش با جامعه شمشیر دو دم هستند به چه معنی است؟
45- مهمترين آسيب‌هاي گروهي را فقط نام ببريد؟
46- دوگانگي ارزشي در گروه چه تاثیری بر شخصیت اعضای گروه دارد؟پ ف
47- اثرات بيگانگي از جامعه را بر رفتار فرد بنویسید.
48- خصوصیات فردی را که دچار تحجر ،عدم انعطاف و مطلق گرایی شده است را بنویسید.
49- چند نمونه تاریخی مطلق گرایی گروهی را بنویسید.
50- فرض کنید که در یک جامعه همه افراد به مطلق گرایی گروهی دچار شوند،در آن جامعه چه پیش خواهد آمد
51- گروه‌گرايي چيست؟
52- اگر در یک گروه ، افراد اجازه نقد و بررسی مسائل گروه را نداشته باشند ، چه مشکلاتی پیش میآید؟سه مورد- پ ف
53- چه افرادی بهترین وسیله برای رهبران دیکتاتور و اعمال غیر انسانی هستند؟
54- نمونه ای از گروه هایی را که دچار تبعیت بی چون و چرا در گروه شده اند را نام ببرید.
55- چرا انتخاب گروه برای جوانان انتخابی بسیار مهم است ؟
فصل دوم (نظام اجتماعی)
dabirejtemai.blogspot.com
درس 1
56- دو نمونه از ارزش های بازی فوتبال را بنویسید
57- چند نمونه از الگوهای عمل ورزش فوتبال را بنویسید.
58- آیا در کنار الگوهای عملی که همه اعضای گروه ملزم به رعایت آن هستند،الگوهای عمل دیگری نیز وجود دارد که همه اعضاء ملزم به رعایت آنها نباشند؟
59- نقش را تعريف کرده و مثال بزنید.
60- نقش چه مفهومی دارد؟رابطه آن را با هنجار بیان کنید. پ ف
61- در خانواده چه نقش هایی را می توانید نام ببرید؟
62- نحوه پذيرش نقش توسط فرد چند شكل دارد؟توضیح داده و مثال بزنيد.
63- انتظارات نقش شامل چیست؟
64- تكاليف يا وظايف یک نقش را تعریف کنید و مثال بزنید
65- حقوق نقش را تعريف كنيد و مثال بزنید
درس 2
66- منظور از وابستگي متقابل نقش‌ها چيست؟ مثال بزنید
67- وابستگی متقابل نقش ها به یکدیگر چه آثار و نتایجی دارد؟
68- در جامعه چه عاملی نقش های مختلف را به هم پیوند می دهد؟پ ف
69 - منظور از اینکه می گوییم(هدف یا ارزش پیوند دهنده نقش هاست )چیست؟
70- آرمان اجتماعي را با مثال تعريف كنيد.
درس 3
73- ويژگي‌هاي مفهوم نظام را بیان کنید. پ ف
74- نظام اجتماعي را تعريف كنيد و مثال بزنید.
درس 4
75- نظام اجتماعي کل را تعريف كنيد.
76- خرده نظام را تعریف کنید
77- خرده‌ نظام‌هاي اجتماعي کل را نام ببريد.
78- آیا نظام خانواده دارای خرده نظام است ؟چرا؟
79- منظور از نتایج مطلوب و نامطلوب یک خرده نظام چیست؟مثال بزنید
80- اگر آرمان جامعه‌اي رسيدن به بيشترين حد رشد اقتصادي باشد، نحوه سازماندهي نظام آموزشي، وسايل ارتباط جمعي، نظام اداري، نظام سياسي بايد چگونه باشد؟
81- نظام اجتماعي متعادل چیست؟چه عواملی باعث به هم خوردن تعادل نظام اجتماعی می شود؟ پ ف
82- اگر در یک نظام اجتماعی ،خرده نظام ها با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند،چه مسائلی پیش می آید؟ پ ف
83- با ذكر مثال نشان دهيد يك نظام اجتماعي داراي تعادل نيست.
درس 5
84- نیاز نظام اجتماعي به فرد را توضیح دهید.
85 – آیا فرد در جامعه می تواند هر نقشی را بر عهده گیرد یا باید خصوصیاتی داشته باشد تا بتواند نقشی را بر عهده گیرد؟
86- اجتماع پذيري یا جامعه پذیری را تعریف کنید و مثال بزنید؟
87- جامعه پذیری چیست و با بقای نظام اجتماعی چه رابطه ای دارد؟ پ ف
88- جامعه افراد را به چند شكل اجتماعي مي‌كند، نام ببريد.
89- دروني كردن ارزش‌ها را تعریف کرده و مثال بزنید.
90- كنترل اجتماعي را تعریف کرده و مثال بزنید
91- مفهوم کنترل اجتماعی چیست ؟ رابطه ی ان را با جامعه پذیری تو ضیح دهید.پ ف
92- مفاهیم درونی کردن ارزش ها و کنترل اجتماعی را مقایسه کنید.پ ف
93- مدرسه را به عنوان یک نظام اجتماعی در نظر بگیرید.به آن فکر کرده و به پرسش های زیر پاسخ دهید:پ ف
الف – در نظام مدرسه چه نقش هایی وجود دارند؟
ب – آثار و نتایج مطلوب این نظام اجتماعی چیست؟
94- یک نظام اجتماعی را در نظر بگیرید و خرده نظام های آن را معین کنید.پ ف
فصل سوم) نظام خانواده)
dabirejtemai.blogspot.com
درس1
95- خانواده یک گروه اجتماعی است،آیا می دانید چرا؟
96- چه ملاكهايي گروه ها ی مختلف اجتماعی رااز هم متمايز می سازد؟
97- سابقه ی خانواده را با سایر گروه ها مقایسه کنید
98 - پایداری خانواده به چه معنی است؟
99- چرا میگوییم خانواده یک نظام اجتماعی است؟پ ف 2
100- خانواده رااز چند جهت مي‌توان بررسي كرد؟
101- با افزایش فرزند یک خانواده دارای چه نقش هایی می شود؟
درس 2
102- آثار و نتایج خانواده بر نظام اجتماعي كل کدامند؟هریک را توضیح دهید.پ ف 3
103- آثار و نتایج نا مناسب خانواده کدامند؟نام ببرید.دو مورد
104- چرا در گذشته، رشد جمعيت همانند امروز يك مشكل اجتماعي نبوده است؟پ ف
105- تغيير نظام تقسيم كار در ایجاد مشکل رشد جمعیت چه اثری داشته است؟توضیح دهید
106- اثر تغییر فرهنگ عمومی در ایجاد مشکل رشد جمعیت را توضیح دهید
107- مشکل افزایش جمعیت را با توجه به مسئله ی تولید نسل تجزیه و تحلیل کنید.پ ف
108- جمعيت يك كشور را چه زماني جوان می دانیم؟
109- چرا اگرکشوری در سال 2 درصد رشد اقتصادی و 3درصد رشد جمعیت داشته باشد،از نظر اقتصادی به شرایطی پایین تر از گذشته تنزل خواهد کرد؟
110- آثار نامطلوب رشد جمعيت را نام ببريد
111- رشد بی رویه جمعیت از نظر آموزش،بهداشت و مسکن چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟ پ ف 12
درس 3
112- اثرات خانواده بر فرد را نام ببريد.
113- تاثیر خانواده را بر شخصیت فرد بررسی کنید و بگویید به نظر شما چرا خانواده بیش از عوامل دیگر در تکوین شخصیت فرد تاثیر دارد؟پ ف 1
114- بعضی عوامل موثر بر شخصیت فرد(کودک) را بنویسید؟
115- آنچه به عنوان وجدان در فرد شکل می گیرد عمدتا حاصل چیست؟
116- با ذکر مثال،چگونگی تاثیر رفتارهای اجتماعی پدر و مادر را بر جامعه پذیر شدن کودک بررسی کنید.پ ف 6
117- نقش ارشادی و حمایتی خانواده به چه معنی است؟
118- خانواده در آرامش روانی وحمايت عاطفي فرد چه نقشي دارد؟
119- خانواده چگونه موجب تحقق شخصيت مستقل فرد می شود؟
120- چرا خانواده در همه زمانها پايدار مانده است.پ ف 7
درس 4
121- وجه مشترك ناسازگاري زن و شوهرها را با مثال توضیح دهید.
122- رابطه اعتیاد با ناسازگاری زن و شوهرها را با استفاده از مفهوم انتظارات شرح دهید؟
123- سه علت عمده برآورده نشدن انتظارات توسط زن و شوهرها کدامند؟
124- اجتماعی شدن ناقص چه نقشي در ناسازگاري ميان زن و شوهر دارد. با مثال توضيح دهيد؟
125- رابطه گونه های مختلف اجتماعی شدن را با ناسازگاری زن و شوهرها بررسی کنید و مثال بزنید؟پ ف 8
125- دو دسته عوامل عمده که در تنوع جريان‌هاي اجتماعي شدن دخالت دارند را نام ببرید؟
126- تغييرات سريع در نظام ارزشي جامعه چه تاثيري در تزلزل بنيان خانواده دارد. مثال بزنيد
درس 5
128- وجه مشترک ناسازگاری فرزندان و والدین کدام است؟
129- تفاوت انتظارات والدين و فرزندان از كجا ناشي مي‌شود نام ببريد.
130- تغییر نقش کودکی به نوجوانی چه تاثیری بر ناسازگاری والدین و فرزندان دارد؟
131- در دوره نوجوانی چه خصوصیاتی در فرد ظاهر می شود؟پ ف 10
132- گونه های مختلف اجتماعی شدن چه ارتباطی با ناسازگاری فرزندان و والدین دارد ؟مثال بزنید
133- فهرستی از اختلافاتی را که احتمال دارد بین فرزندان و والدین به وجود آید تهیه کنید.پ ف 11
فصل چهارم-نظام اقتصادی
dabirejtemai.blogspot.com
درس 1
134- فعاليت اقتصادي را تعريف كنيد و شامل چند بخش است؟
135- دو مورد فعالیت اقتصادی مثال بزنید که در آن کالا تولید می شود؟
136- دو مورد فعالیت اقتصادی خدماتی مثال بزنید؟
137- دو مورد فعالیت اقتصادی که در آن کالا توزیع ومبادله شود را مثال بزنید؟
138- رابطه اقتصادي را تعريف كنيد.
139- چهار نمونه از روابط اقتصادی در کارخانه را مثال بزنید.
140- رابطه اقتصادي با رابطه دوستانه چه تفاوت‌هايي دارد. پ ف 2
141- قاعده مالكيت چیست؟چه فایده ای دارد؟ و چه چیزی را در جامعه مشخص می کند؟
142- نظام اقتصادي را تعريف كنيد.
درس 2
143- نظام اقتصادی از نظر گستردگی و شکل چه تفاوتی با نظام خانواده دارد؟
144- چه عاملی موجب از بین رفتن مرزهای اقتصادی شهرها و کشورها می شود؟
145- نظام اقتصادی از چه اجزایی (خرده نظامهایی ) تشکیل می شود؟ پ ف 1
146- نظام توليدي چیست و چه نقشی در نظام اقتصادی دارد؟پ ف 4
147- نظام تولیدی از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟ چند خرده نظام آن را مثال بزنید؟
148- نظام توزیع چیست و چه تاثیری برزندگی اقتصادی دارد؟ پ ف 5
149- چند خرده نظام توزیع را مثال بزنید؟
150- نظام پولي وبانكي چيست و چه تاثیری بر فعالیت اقتصادی دارد؟ پ ف 3
151- در مرکز نظام پولی و بانکی چه بانکی قرار دارد و چند خرده نظام آن را مثال بزنید؟
152 - نظام پولی و بانکی از طریق بعضی سیاست ها در شکل دهی به فعالیت های اقتصادی نقش اساسی دارد .آنها را نام ببرید؟
درس 3
153- بعضی عوامل و خرده نظام هایی که نظام اقتصادی با آنها رابطه دارد(اثر میگذارد و تاثیر میپذیرد) را نام ببرید؟
154- تاثیر محیط طبیعی بر رشد کشاورزی چگونه است؟
155- تاثیر منابع طبیعی و معادن بر رشد صنعت چگونه است؟
156- محیط طبیعی چه تاثیری بر نظام اقتصادی کشورها دارد؟ پ ف 6
157- ابزار تولید و صنعت و فناوری چه تاثیری بر نظام اقتصادی دارد؟
158- رشد و توسعه صنعت و فن‌آوري تابع چیست؟
159- رابطه ی پیشرفت های علمی و صنعتی یک کشور را با اقتصاد آن کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید؟ پ ف 7
160- بعضی از خصوصیات جوامعی که در آن علم ارزش ندارد چیست؟
161- رابطه اقتصاد و نظام آموزشی چگونه است؟
162- چرا نظام اقتصادي به نوع نیازهای افراد جامعه بستگي دارد؟
163- تفاوت نیازهای زیستی و اجتماعی را با ذکر مثال توضیح دهید؟
164- چه عواملی در شکل گیری نیازها نقش اساسی دارد؟
165- به نظر شما چه عواملی باعث می شود که مردم به کالاهای غیر ضروری احساس نیاز کنند؟ پ ف 8
166- می دانید که بین رفتار اقتصادی مناسب با پیشرفت اقتصادی رابطه ی مستقیمی وجود دارد.با ذکر چند رفتار اقتصادی مناسب برای جامعه ما ، تاثیرات آن ها را بر توسعه ی اقتصادی بررسی کنید؟ پ ف 9
167- دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند؟ پ ف 10
168- نقش برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد چیست؟
169- بودجه چیست و از چه طریق بر اقتصاد اثر میگذارد؟
170- چرا افزایش و کاهش هزینه های دولت به خودی خود بر اقتصاد اثر میگذارد؟
171- اقتصاد و نظام خانواده چه رابطه ای با هم دارند؟
درس 4
172- ورود یک صنعت جدید به جامعه چه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی در آن جامعه دارد؟
173- اگر صنعت به سرعت بر روابط اقتصادی یک کشور تاثیر گذارد چه مشکلاتی برای جامعه پیش می آورد؟چرا؟ پ ف 11
174- دليل فروپاشی نظام كمونيستي در شوروي سابق از نظر علمای اجتماعی چه بود؟
175- قاعده مالکیت چگونه موجب بوجود آمدن تضاد طبقاتی می گردد؟شرح دهید
176- رابطه نظام اقتصادی و رواج پول پرستی را شرح دهید؟
177- پيامدهاي مناسب و نامناسب نظام اقتصادی را نام ببريد.
درس 5
178- چه روابطی بین فرد و نظام اقتصادی وجود دارد؟
179- شغل چيست؟ شاغل به چه كسي گفته مي‌شود؟
180- نتايج وآثار شغل و شاغل شدن بر فرد را نام ببريد.
181- چرا شاغل بودن یکی از شرایط مهم ازدواج است؟
182- رضایت شغلی چه تاثیری بر فرد و سعادت او دارد؟
183- شغل در خلاقیت فرد چه تاثیری دارد ؟مثال بزنید
184- اهمیت انتخاب شغل در زندگی فرد را بنویسید؟
درس 6
185- عوامل موثر در انتخاب شغل (عوامل موفقیت در شغل) را نام ببريد.
186- اولين شرط انتخاب شغل چیست؟
187- اگر کسی بدون علاقه شغلی را انتخاب کند با چه مشکلاتی روبرو می شود؟پ ف 12
189- استعداد های لازم شغل پرستاری کدام است؟
190- استعداد های لازم برای مشاغل آزاد در بازار کدام است؟
191- چرا تناسب استعداد و هوش با شغل مورد نظر یک اصل شناخته می شود؟
192- شغل کارگری نیاز به چه استعدادها و توانایی هایی دارد؟
193- توانايي و استعدادهای در هر شغل به چند دسته تقسيم مي‌شوند؟ مختصر توضیح دهید.
194- رابطه ی استعداد و توانایی فردی را با انتخاب شغل توضیح دهید؟ پ ف 13
195- مهارت‌ چه نقشی در موفقیت های شغلی دارد و منظور از این مهارت چیست؟
196- انواع مهارت را نام ببرید و مثال بزنید؟
197- رابطه ی خوشتن پنداری و انتخاب شغل را بررسی کنید؟ پ ف 14
198- رابطه ی محیط و شرایط اجتماعی با انتخاب شغل چیست ؟
درس 7
199- بعضی از آسیب های نظام اقتصادي را نام ببريد.
200- انواع بیکاری را نام ببرید؟
201- بیکاری از دیدگاه عرف و یا بیکاری آشکار را تعریف کنید؟
202- بيكاري فصلي را با ذكر مثال تعريف كنيد.
203- منظور از اشتغال كاذب چيست. مثال بزنيد.
204- بيكاري پنهان را با مثال شرح دهید؟
205- عوامل موثر بر بیکاری را نام ببرید و مشخص کنید که کدام عوامل درون نظام و کدام عوامل از بیرون نظام اقتصادی عامل بیکاری هستند؟
206- با مثالی رابطه ميان بيكاري و رشد جمعيت را بررسي نماييد
207- یکی از علل اصلی بیکاری در کشورهای در حال توسعه چیست
208- نظام آموزشي در ايجاد بيكاري چه نقشي دارد. توضيح دهيد
209- باورها و نگرش های نادرست چگونه موجب بیکاری می شود؟
210- منظور از اتوماسیون چیست؟
211- مشاغل واسطه گری کدامند؟

212-عدم تعادل در نظام اقتصادی را با مثال توضیح دهید؟
213- ركود اقتصادي را تعريف كنيد؟
214- ركود اقتصادي چگونه موجب بيكاري مي‌شود؟
215- نبود زير بناي اقتصادي چگونه باعث بيكاري مي‌شود؟ پ ف 15

فصل پنجم نظام سياسي dabirejtemai.blogspot.com

درس 1

216- چه عاملی باعث بروز کشاکش و برخورد در جامعه می شود؟

217-نمونه هایی از عواملی که باعث عدم تعادل در جامعه می شود کدامند؟

218-بعضی نقش هایی که حل درگیری ها و منازعات به آنها محول می شود را نام ببرید؟

219-بعضی از نقش هایی که در جامعه اختیار استفاده از اجبار فیزیکی(زور) را داشته و برای حفظ تعادل ایجاد می شوند کدامند؟

220- نقش سیاسی و نظام سياسي را تعريف كنيد.

221-نظام سیاسی را تعریف کنید و آن را با نظام اقتصادی مقایسه کنید؟پ ف

222-عمده ترین وظیفه نظام سیاسی چیست؟پ ف

درس2

223-خصوصیات نظام سیاسی گروه سرزمینی(ملت )کدام است؟

224-دو نمونه عمده نظام سیاسی کدامند ؟نام ببرید

225-چه ملاکهایی در قدرت گرفتن خودکامه ها موثر بود؟

226-نمونه هایی از حاکمان خودکامه را نام ببرید؟

227- در نظامي سياسي خودكامه وزارت چه وضعيتي داشت؟

228- نقش‌هاي نظامي درنظام سياسي خودكامه چه وظايفي داشتند؟

229- نظام سياسي خودكامه را تعريف كنيد.

230-چرا نظامهای خودکامه در چند قرن اخیر قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نبودند؟

231-نقش های سیاسی قانونی قرون جدید با توجه به چه نوع تفکراتی شکل گرفت؟

232- علت ایجاد نقش نمایندگی در نظام های قانونی را با مثال شرح دهید؟

233- نظام قانونی چه ویژگیهایی دارد؟ پ ف

234-نظام خودکامه چه ویژگی هایی دارد؟

235- ویژگی های دو نظام قانوني و خودکامه را با یکدیگر مقايسه كنيد؟پ ف

درس3

236- نظام سياسي ايران قبل از مشروطيت چگونه بود؟

237- در نظام سياسي ايران چند نوع نقش وجود دارد؟هریک را توضیح داده و مثال بزنيد؟

238- در راس نظام سياسي ايران چه نقشي قرار دارد و چگونه انتخاب مي‌شود؟

239-نقش رهبری نیاز به چه صلاحیت ها(شرایطی)دارد؟

240- رهبر در نظام سياسي ايران چه وظايف و اختياراتي دارد. (6 مورد)

241- در راس قوه اجرایی چه نقشي قرار داردو چگونه انتخاب مي‌شود؟

242- صلاحيت‌ها و شرایط لازم جهت احراز نقش رییس جمهور را بنویسید؟

243- وظايف و اختيارات رئيس جمهور را بنویسید؟

244- صلاحيت‌ها و شرايط احراز نقش نمايندگي مجلس را نام ببريد.

245-برخی از وظایف و اختیارات نمایندگان و مجلس را بنویسید؟

246- وظيفه شوراي نگهبان چيست.

247- وظايف مجلس خبرگان چيست.

248- شوراهاي اسلامي شهر و روستا چه اهداف و وظایفی دارند؟

249- در قانون اساسي ایران چند نوع شورا پيش ‌بيني شده است آنها را توضیح داده و مثال بزنيد؟

250-آیا خطیب نماز جمعه نیز بخشی از نظام سیاسی است؟توضیح دهید

درس4

251- فعاليت سياسي چه نوع فعالیتی است؟مبنا و محدوده آن را چه چیزی تعیین می کند؟

252-چهار شکل مشارکت و فعالیت سیاسی افراد در جامعه کدام است؟

253- راه‌پيمايي و تظاهرات معمولا با چه اهدافي صورت مي‌گيرد.

254- مراجعه به آراي عمومي به چند شكل انجام مي‌شود نام برده توضيح دهيدومثال بزنيد؟

255- وجود احزاب و انجمن ها در يك جامعه چه آثار و نتايجی دارد؟

256- افراد، گروه‌ها و احزاب سياسي به چه منظور از رسانه‌ها استفاده مي‌كنند؟

257-چند نمونه از آثار و نتایج وجود احزاب،انجمن ها و نشریات را در جامعه بیان کنید؟پ ف

درس 5

258- مهم‌ترين نقش فرد در نظام سياسي قانونی چيست؟ چرا؟

259-پس از تایید نامزدهای نمایندگی ،آنها معمولا چه کارهایی را انجام می دهند؟

260- مراحل انتخاب نماينده را به ترتيب نام ببريد.

261- منظور از انتخاب كور چيست؟

262- افراد جامعه از چه راههایی می توانند نامزدهای نمایندگی را شناسایی کنند؟پ ف

263-چرا باید در سخنرانی ها و مباحثات کاندیداها شرکت کرد؟

264-کلی گویی نامزدهای انتخاباتی را با استفاده از شعار حمایت از مستضعفان توضیح دهید؟

265- چرا انتخاب نماینده کاری بسیار مهم و مشکل است؟

266-انتخاب های مهم دوره جوانی و اهمیت هرکدام را مقایسه کنید؟

درس6

267- رابطه متقابل تربيت خانوادگي و رفتار سياسي فرد را شرح دهید؟پ ف

268-با مثالی تاثیر رفتارهای خانواده در نظام سیاسی را توضیح دهید؟

269-رابطه با خویشاوندان در کودکی چه تاثیری در فعالیت های سیاسی افراد در بزرگسالی دارد؟

270- تاثیرات نظام سیاسی بر خانواده کدام است؟

271- مدرسه در ارتباط با نظام سياسي در چند جهت عمل مي‌كند نام ببريد؟

272- نظام آموزشی با نظام سیاسی چه رابطه ای دارد؟پ ف

273-تاثیر نظام سیاسی بر نظام آموزشی را با ذکر نمونه ای توضیح دهید؟

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:2  توسط محمد صابری  |